Our social:

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Mẫu sổ Nhật Ký Chung theo quyết định 48 và 15 trên Excel của Bộ Tài Chính

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung dùng làm căn cứ để ghi sổ cáiSau đây Kế Toán Thuế Apec xin giới thiệu với các bạn mẫu nhật ký dùng chung trên Excel và mẫu nhật ký dùng chung theo quyết định 48 và 15 Bộ Tài Chính Đào tạo kế toán

Đào tạo kế toán tại Hà Nội

1. Mẫu sổ Nhật ký chung trên Excel: Tải về tại đây.
2. Mẫu nhật ký dùng chung theo quyết định 48 Bộ Tài Chính
Đơn vi:………..            
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03a–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm: ......................  


Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ


Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái
STT dòng
Số hiệu TK đối ứng
Số phát sinh
Số hiệuNgày, thángNợ
ABCDEGH12
Số trang trước chuyển sang


Cộng chuyển sang trang sauxxx
- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ..........
- Ngày mở sổ: ...............................

Người ghi sổ(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày .... tháng .... năm.....
 Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
3. Mẫu nhật ký dùng chung theo quyết định 15 Bộ Tài Chính
Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03b-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
Năm .............
Tên tài khoản ...............
Số hiệu ...............
Ngày,
tháng
ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Nhật ký chung
Số hiệu TK
đối ứng
Số tiền
Số
hiệu
Ngày,
Tháng
Trang
sổ
STT
dòng
Nợ
A
B
C
D
E
G
H
1
2
- Số dư đầu năm
- Số phát sinh trong tháng
- Cộng số phát sinh tháng
- Số dư cuối tháng
- Cộng lũy kế từ đầu quý
- Sổ này có.......trang, đánh từ trang số 01 đến trang.........
- Ngày mở sổ: .............
Ngày ....tháng ....năm ....
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét