Our social:

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Các mẫu Biên bản theo TT39 ( BB Thu hồi HĐ; BB điều chỉnh HĐ; BB ghi nhận HĐ bị mất)

APECTAX gửi các bạn một số mẫu Biên bản liên quan tới hoá đơn theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC để các bạn tham khảo và sử dụng khi cần thiết. Dưới đây chỉ là mẫu dùng để tham khảo. Vì vậy, các bạn nên chỉnh sửa một số thông tin cần thiết cho phù hợp với đặc điểm và từng tình huống cụ thể về hoá đơn.


1. Mẫu Biên bản Thu Hồi Hoá đơn:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—
BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.
Số:…………./BBTHHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:
BÊN A :   ………………………
Địa chỉ :  ……………………….
Điện thoại : …………………                        MST: ………………………
Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

BÊN B :  ……………………………………..
Địa chỉ :  ………………………………………
Điện thoại : …………………………. ………..MST: ………………………
Do:…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ………….. ngày …………………
Lý do thu hồi  : ……………………….
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.


ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B
 ———————————————————————————————————————————–
2. Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hoá đơn: 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN
Số:……/BBĐCHĐ
 - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   ………………………
Địa chỉ :  ……………………….
Điện thoại : …………………                        MST: ………………………
Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

BÊN B :  ……………………………………..
Địa chỉ :  ………………………………………
Điện thoại : …………………………. ………..MST: ………………………
Do:…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………
Hai bên,thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập có ký hiệu: AA/14P số ………… ngày …………. và  xuất hóa đơn điều chỉnh số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ………….. ngày …………………
Lý do điều chỉnh : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh và xuất hóa đơn hóa đơn để điều chỉnh này.
Biên bản này lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 ———————————————————————————————————————————-
 3. Mẫu Biên bản Ghi nhận Mất Hoá đơn:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—
BIÊN BẢN MẤT HOÁ ĐƠN ( GTGT) LIÊN 2 ĐÃ LẬP.
Số ……./BBHHĐ
 - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Hôm nay, ngày ………, đại diện hai bên gồm có:
BÊN NHẬN HÓA ĐƠN:  ……………………………………………………………..…
Địa chỉ :  ……………………………………………………………………………………….
Điện thoại : …………………………..                   MST: ………………………….
Đại diện: Ông (bà): …………………                   Chức vụ : ……………………..

BÊN GIAO HÓA ĐƠN:   …………………………………………………….
Địa chỉ :  ………………………………………………………………………………………
Điện thoại :  ……….………                          MST: ………………………….
Đại diện: Ông (bà) : …………………….             Chức vụ : ……………………..
Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để xác nhận việc bên mua mua hàng (bên nhận hóa đơn) đã làm mất bản gốc  liên 2 các hóa đơn GTGT đã lập theo chi tiết sau:

Các số hóa đơn bị mất bản gốc (liên 2):

S
STT
Tên loại hóa đơn
Mẫu số
Ký hiệu hóa đơn
Từ số
đến số
Số
lượng
Liên
Hóa
đơn
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Giá trị gia tăng
01GTKT…/…
…….
…..
……
….
Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ đã sử dụng

Liên 1 của các hóa đơn trên, bên bán hàng (bên giao hóa đơn) đã thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo tháng …………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN                              ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét